"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

 

V souladu s Usnesením vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření

se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách.

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

                                                                                                                                                                     Pivovarská 323, 344 42 Domažlice                                           tel. 379 414 211

 

 

Rozhodnutí ředitelky školy

 

Profilová část maturitní zkoušky

 

Ve školním roce 2020/2021 bude  profilová část maturitní zkoušky obsahovat:

 

 1. Ze společné části maturitní zkoušky přesunutý
  český jazyk:
  písemná práce a ústní zkouška

  cizí jazyk – pokud si ho student zvolí jako 2. povinný předmět – písemná práce, ústní zkouška

  +

 2. 2 zkoušky povinné a nejvýše 2 zkoušky nepovinné z nabídky předmětů vyučovaných podle ŠVP s následujícím omezením:

  • každý maturant musí absolvovat alespoň 1 zkoušku z cizího jazyka (ve společné nebo profilové části); jazyk, který si žák volí ve společné části, nelze opakovat v části profilové

  • zkoušku z matematiky lze – s ohledem na zcela odlišný obsah – skládat ve společné i profilové části

  • jako nepovinný předmět lze skládat zkoušku Matematika Rozšiřující, kterou centrálně zadává CERMAT

  • zkoušku z hudební, výtvarné nebo tělesné výchovy lze v profilové části skládat pouze jako předmět nepovinný

  • volba maturitního předmětu je podmíněna absolvováním semináře z příslušného předmětu

 

Forma zkoušek profilové části: s výjimkou písemných prací z českého a cizích jazyků vždy ústní zkouška před maturitní komisí.

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

 

V souladu s Nařízením Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 6/2020

oznamuji,

že s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23.59 hod dojde k omezení provozu Gymnázia J. Š. Baara Domažlice spočívajícímu v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů s výjimkou žáků plnících povinnou školní docházku.

V podmínkách školy to konkrétně znamená, že žáci nižšího gymnázia (osmileté i šestileté studium) dále pokračují v prezenční výuce, ovšem podle upraveného rozvrhu hodin (zkrácená výuka), pro studenty vyššího gymnázia (osmileté, šestileté, čtyřleté studium) je povinná distanční výuka, tj. bez osobní přítomnosti ve škole.

S podmínkami (časové rozvržení, obsah výuky, komunikační platforma) distančního vyučování byli studenti seznámení před jeho zahájením.

Oznámení ředitelky školy

Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

(1) Název Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
(2) Důvod a způsob založení Organizace zřízená Plzeňským krajem jako příspěvková organizace za účelem vzdělávání a výchovy
(3) Organizační struktura Gymnázium J. Š. Baara  ,    Školní jídelna
(3.1) Seznam podřízených povinných subjektů  
(3.2) Zřizované organizace  
(4) Kontaktní spojení  
(4.1) Kontaktní pošt. adresa Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323,
Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.3) Úřední hodiny 7:15 - 13:45
(4.4) Telefon 379 414 211
379 725 464 (ředitelka)
379 414 222 (školní jídelna)
(4.5) Číslo faxu 379 725 957
(4.6) Adresa internetové stránky https://www.gymdom.cz
(4.7) Adresa e-podatelny gwtgiqs
(4.8) Další elektronické adresy gjsb [AT] gymdom [DOT] cz      ([AT] nahraďte znakem @ a [DOT] tečkou)
(5) Případné platby lze poukázat č. účtu 5472200257/0100
(6) IČ 48342912
(7) DIČ není plátcem DPH
(8) Dokumenty  
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád GJŠB
Výroční zpráva o činnosti organizace
Školní vzdělávací program

(8.2) Rozpočet

Rozvaha 2019
Příloha účetní uzávěrky 2019
Výkaz zisku a ztrát 2019
Rozpočet 2018

(9) Žádosti o informace viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(10) Příjem žádostí a dalších podání viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(11) Opravné prostředky viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(12) Formuláře Formuláře
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14.2) Vydané právní předpisy  
(15) Úhrady za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o vyšší úhrad za poskytování informací  
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv  
(16.2) Výhradní licence  
(17) Výroční zpráva

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva Gymnázia J. Š. Baara Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Výroční zpráva Gymnázia J. Š. Baara Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

 

 

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka školy