"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Učivo nižší gymnázium

1.8 (2h)

Těleso, veličiny, elektrické vlastnosti látek, magnetismus, elektrický obvod.

2.8 (2h)

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, kapaliny, plyny, světelné jevy.

3.8, 1.6 (2h)

Mechanická práce, energie, tepelné jevy, zvukové jevy, elektrický proud.

4.8, 2.6 (2h+1h laboratorních prací)

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, atomy a záření, astronomie.

Učivo vyšší gymnázium

5.8, 3.6, 1.4 (3h)

Kinematika a dynamika hmotného bodu, mechanická práce a mechanická energie, gravitační pole,

mechanika tuhého tělesa, mechanika kapalin a plynů.

Základní poznatky molekulové fyziky, termodynamiky, vnitřní energie práce, teplo, struktura a vlastnosti plynného skupenství látek, kruhový děj s ideálním

plynem.

6.8, 4.6, 2.4 (3h)

Struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství látek.

Kmitání oscilátoru, mechanické vlnění, zvuk.

Elektrický náboj a elektrické pole, vznik elektrického proudu,

elektrický proud v kovech, polovodičích, v kapalinách a v plynech, střídavý proud, obvody střídavého proudu, střídavý proud v energetice.

7.8, 5.6, 3.4 (2h)

Elektromagnetické kmitání a vlnění, přenos informací elektromagnetickým vlněním.

Zobrazování optickými soustavami, vlnová optika, elektromagnetické záření a jeho energie.

Kvantová fyzika, atomová fyzika, jaderná fyzika, částicová fyzika.