"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

kresba zemSmyslem školního zeměpisu je poskytnout studentovi prostorovou představu o světě a umožnit pochopení vazeb mezi jednotlivými složkami přírodní a sociální sféry. Na nižším stupni je výuka zaměřena zejména na regionální zeměpis jednotlivých kontinentů. Studenti získávají základní znalosti (místopis, přírodní podmínky, společnost...) jednotlivých regionů a dovednosti (práce s atlasem a dalšími informačními zdroji). Na vyšším stupni gymnázia jsou zeměpisu věnovány 2 vyučovací hodiny týdně v prvních dvou ročnících. Výuka začíná hlubším pohledem na jednotlivé přírodní sféry (atmosféra, hydrosféra, litosféra...). Na to navazuje sociální zeměpis (obyvatelstvo, osídlení, ekonomická a politická geografie).  Zejména zde je kladen důraz jak na vazby mezi jednotlivými složkami SG navzájem, tak na provázanost s přírodní sférou (FG). Teprve poté následuje regionální geografie, která je syntézou SG a FG. Nejdříve Evropa, následuje ČR a poté makroregiony (kontinenty) současného světa.
 V posledním ročníku mají studenti možnost volby semináře ze zeměpisu. Jeho náplní je částečně opakování (připomenutí) učiva z prvních dvou ročníků, především ale hlubší pohled na některé geografické problémy. Výběr témat na semináři může být částečně určen konkrétním zájmem studentů nebo například aktuálními událostmi ve světě (povodně, zemětřesení, politické nebo náboženské otázky, ekonomika...)

Celkově je cílem, aby absolvování tohoto "programu" umožnilo lepší pochopení současného světa a základní orientaci v jeho problémech i studentům, kteří se v dalším životě geografii jako takové věnovat nebudou. Těm kteří ano by měla být poskytnuta solidní základna pro další studium geografie.