"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

ov zakonnik
Učebnice
Nižší stupeň gymnázia (třídy 1.8, 2.8, 3.8, 4.8, 1.6, 2.6)
Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (nová generace), kolektiv autorů, nakl. FRAUS

Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (nová generace), kolektiv autorů, nakl. FRAUS

Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (nová generace), kolektiv autorů, nakl. FRAUS

Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (nová generace), kolektiv autorů, nakl. FRAUS

Učebnice dostávají žáci nižšího stupně gymnázia pro daný školní rok zapůjčené zdarma ze školního skladu učebnic.


Vyšší stupeň gymnázia (třídy 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 3.6, 4.6, 5.6, 6.6, 5.8, 6.8, 7.8, 8.8)

Společenské vědy pro střední školy - učebnice 1. díl, kolektiv autorů, nakl. Didaktis (třídy 1.4, 3.6, 5.8)

Společenské vědy pro střední školy - učebnice 2. díl, kolektiv autorů, nakl. Didaktis (třídy 2.4, 4.6, 6.8)

Společenské vědy pro střední školy - učebnice 3. díl, kolektiv autorů, nakl. Didaktis 2014 (třídy 3.4, 5.6, 7.8)

Společenské vědy pro střední školy - učebnice 4. díl, kolektiv autorů, nakl. Didaktis (třídy 4.4, 6.6, 8.8)

Tyto učebnice si hradí žáci.

Žákům jsou doporučovány rozmanité učební materiály, zejména vhodná odborná či populárně naučná literatura, odborná periodika a internetové stránky vztahující se k probírané látce. Speciální pozornost je věnována žákům, kteří projeví zájem o podrobnější a rozšiřující informace z daného společenskovědního oboru, mají snadný přístup k odborné i populárně naučné literatuře obsažené v knihovně ZSV. 

Příklady doporučené literatury:

Psychologie a sociologie (1.ročník vyššího stupně gymnázia)
Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie. 3.vydání. Praha, Portál 2012.

Hunt, M.: Dějiny psychologie. 3.vydání. Praha, Portál 2000.

Říčan, P.: Cesta životem. 4.vydání. Praha, Portál 2004.

Jandourek, J.: Úvod do sociologie. 2.vydání. Praha, Portál 2003.

Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. 3.vydání. Praha, Academia 1999.

Nakonečný, M.: Úvod do obecné psychologie. 2.vydání. Praha, Academia 2003.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. 1.vydání. Praha, Portál 2000.

Buriánek, J.: Sociologie. 1.vydání. Praha, Fortuna 1998.

Právo, politologie, mezinárodní vztahy (2.ročník vyššího stupně gymnázia)

Jirásková, V.: Občan v demokratické společnosti. 1.vydání. Praha, SLON 1999.

David, R.: Politologie. 2.vydání. Olomouc, FIN 1996.

David, R.: Ústava ČR. 1.vydání. Olomouc, Nakladatelství Olomouc 2000.

Gerloch, A. a kol.: Ústavní systém ČR. 2.vydání. Praha, Prospektrum 1994.

Ryska, R.: Právo pro střední školy. 1.vydání. Praha, Fortuna 1997.

Šíma, A.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 2.vydání. Praha, C.H.Beck 1998.

Klíma, M.: Volby a politické strany v demokracii. 1.vydání. Praha, Radix 1998.

Ústava ČR, Občanský zákon, Občanský soudní řád, Zákon o soudech a soudcích, Trestná zákon, Trestní řád, Zákon o obchodních korporacích a družstvech, Zákoník práce, Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství, Zákon o obcích, Zákon o krajích a další důležité právní předpisy ČR (v aktuálním znění)

Ekonomie, finanční gramotnost (3.ročník vyššího stupně gymnázia)

Samuelson, P. A.: Ekonomie. 3.vydání. Praha, Svoboda 2007.

Sojka, M., Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. 3.vydání. Praha, Libri 1998.

Vlček, J.: Ekonomie pro neekonomy. 2.vydání. Praha, ASPI Publishing 2000.

Skořepa, M.: Finanční a ekonomická gramotnost. 1.vydání. Praha, Scientia 2008.

Seknička, P. a kol.: Úvod do hospodářské etiky. 1.vydání. Praha, ASPI Publishing 2001.

Eichler, B. a kol.: Základy společenských věd. 2.vydání. Praha, Fortuna 2001.

Filozofie (4.ročník vyššího stupně gymnázia)

Störing, H. J.: Malé dějiny filozofie. 2.vydání. Praha, Zvon 1992.

Bauman, Y.: Úvahy o postmoderní době. 1.vydání. Praha, SLON 1995.

Sokol, J.: Filosofická antropologie. 1.vydání. Praha, Portál 1992.

Sláma, M.: Základy filosofie. 1.vydání. Praha, Vyšehrad 1992.

Tretera, I.: Přehled evropské filosofie. 2.vydání. Praha, 1997.

Nietzsche, F.: Tak pravil Zarathustra. 4.vydání. Praha, 1993.

Petříček, M.: Malý přehled současné filosofie. Praha, HaH 1992.