"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Latina se vyučuje jako volitelný předmět v posledních dvou ročnících studia po 2 hodinách týdně. Je zahrnuta do bloku volitelných předmětů spolu s deskriptivní geometrií a konverzací v němčině. Vybírají si ji logicky studenti, kteří neuvažují o vysokoškolském studiu technického zaměření. Je nabídnuta těm, kdo dávají přednost humanitním oborům, jako dějepis, práva, jazyky a především budoucím lékařům, farmaceutům, fyzioterapeutům a všem oborům se zaměřením na biologii, tedy všude tam, kde zkouška z latiny tvoří povinnou součást vysokoškolského studia, eventuálně, kde bohatá odborná terminologie vychází z latinsko-řeckého základu.

Výuka latiny jako mrtvého jazyka má jiný charakter než výuka živých cizích jazyků - pochopitelně odpadá funkce jazyka jako dorozumívacího prostředku živé komunikace. Jedním z cílů je zvládnout překlad upravených latinských textů přiměřené náročnosti vycházejících z antických reálií, postupně s použitím latinsko-českého slovníku a gramatického přehledu.

Základ tvoří učivo obsažené v učebnici V. Seinerové -Latina pro střední školy I. část rozšířené o doplňující materiály, především citáty, přísloví, ustálená latinská rčení a písně s latinskými texty - to vše patří u studentů k oblíbenějším partiím učiva.

Osvojování slovní zásoby a gramatiky vychází ze snahy minimalizovat bezduché memorování. Studenti jsou vedeni k hledání mezipředmětových vztahů (podoba určitého latinského slova v angličtině, francouzštině a jiných románských jazycích, popřípadě v češtině a němčině) a k vysvětlování cizích slov s latinským základem používaných v češtině.

Obdobné analogie lze vysledovat ve větší či menší míře v gramatickém systému s poukázáním na společný indoevropský základ vyučovaných jazyků.

Studenti se rovněž seznamují s latinskými nápisy, s nimiž se setkají při procházce naším městem.

V posledním ročníku se studenti rozdělí do 2 skupin podle předpokládaného zaměření vysokoškolského studia: v jedné skupině je slovní zásoba rozšiřována o lékařskou terminologii, ve druhé se pokračuje v obecné slovní zásobě.

 

 

K latině a řečtině jako nevyčerpatelnému zdroji inspirace se obracejí nejen tvůrci nových označení výrobků všeho druhu. Latinský ekvivalent pro Domažlice - TUSTA - se dostal i do názvu výtvarného sympozia, které se tradičně pořádá v našem městě první prázdninový týden. Podle zaměření a použitého materiálu již proběhla Tusta lignea, T. terrena, T. vitrea, T. ferrea a poslední ročník ve znamení sochařství Tusta sculpta.