"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Seminář z fyziky je koncipován jako opakovací seminář k maturitě a příjímacím zkouškám.

Jednotlivá témata kopírují výuku fyziky na naší škole v průběhu prvních dvou ročníků.

Má se za to, že třetí ročník mají studenti v živé paměti a není třeba učivo opakovat.

Obsah jednotlivých vyučovacích hodin mohou spoluvytvářet studenti svými požadavky na řešení problémových témat a úloh.

Celkový počet hodin ve školním roce je 2x30 = 60 hodin.

Vyučující ve školním roce 2018/2019: Mgr Josef Johánek

 

Tematické celky

Téma Okruhy Počet hodin
Mechanika Kinematika
  Dynamika 4
  Mechanická práce a energie 2
  Gravitační pole 2
  Mechanika tuhého tělesa 2
  Mechanika kapalin a plynů 2
Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání 2
  Mechanické vlnění 4
  Zvuk 2
Molekulová fyzika a termika Základní poznatky 2
  Vnitřní energie, práce, teplo 2
  Ideální plyn 2
  Kruhový děj 2
  Pevné látky 2
  Kapaliny 2
  Fázové přeměny 2
Elektřina a magnetismus Elektrický náboj, elektrické pole 4
  Elektrický proud v kovech 4
  Elektrický proud v polovodičích 2
  Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu 2
  Stacionární magnetické pole 4
  Nestacionární magnetické pole 4
  Střídavý proud 2
  Elektromagnetické vlnění 2