"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

FYZIKA (z řeckého physis-příroda). Dříve byla fyzika označována jako věda o přírodě. Dnes definujeme fyziku jako vědu zkoumající zákonitosti kresba fyzikapřírodních jevů.

Ve školním předmětu FYZIKA by žáci měli porozumět fyzikálním jevům a zákonitostem ve vztahu k přírodním jevům, stejně jako k technické praxi. Máme snahu žákům pomáhat rozvíjet jejich rozumové schopnosti, logické myšlení, a to především ve vztahu k praxi a praktickému využití získaných poznatků.

Základní dělení fyziky při studiu na gymnáziu je tematické a dělíme ji na Mechaniku, Molekulovou fyziku a termiku, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřinu a magnetismus, Optiku a Fyziku mikrosvěta.

V hodinách se podle charakteru probírané látky snažíme zařazovat různé pokusy, demonstrace, měření. Při studiu fyziky specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny fyzikálních jevů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitosti fyzikálních jevů při jejich předvídání či ovlivňování.

Nedílnou součástí výuky fyziky je seznamování dětí s pravidly bezpečného provádění experimentů, otázky bezpečnosti ve vztahu k fyzikálním jevům obecně. Samozřejmé je ekologické hledisko, kdy se žáci učí hledat a nacházet souvislosti mezi přírodou a lidskou činností, zejména závislost člověka na přírodních zdrojích a naopak vliv lidské činnosti na stav životního prostředí a zdraví člověka.

Zabýváme se i otázkami trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k rozvoji nových technologií.

Fyzika je pro studenty povinná ve všech ročnících kromě posledního. Na povinnou fyziku navazují volitelné semináře, které pomáhají prohloubit znalosti z oblasti klasické a moderní fyziky a astrofyziky. Semináře jsou určeny pro studenty se zájmem o studium na  technických školách a  lékařských fakultách a připraví žáky k profilové maturitní zkoušce.