"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.


                                                                                                                               M. T. Cicero

Dějepis

Tento výukový předmět má studenty gymnázia nejen informovat o historii celého lidstva, vlastního národa, ale má ho dovést i k poznání a pochopení jevů, systému, které člověka obklopují. Historicky vzdělaný člověk je lépe připraven na současné dění, umí se orientovat ve složitostech dnešních problémů. Dějiny nekončí, jdou nám v patách a my se je učíme respektovat.

Při hodinách dějepisu jsou mladým lidem zprostředkovávány paměti lidstva od nejstarších civilizací po nelehkou současnost. Kromě světových a národních politických událostí výuka sleduje i vývoj kulturní, vědecký, náboženský. Cílem je též mladého člověka kultivovat mravně, duchovně, motivovat ho k trvalému historickému vzdělávání. Student je informován o zdrojích, ze kterých lze čerpat znalosti, historické souvislosti, naučí se pracovat s prameny, literaturou, pozná systém práce v archivech, muzeích, galeriích. Podílí se na vypracovávání dějepisných projektů, tvoří ročníkové a seminární práce. Vyvrcholením studia v oboru je návštěva dějepisného semináře, kde se zájemci seznámí se základy badatelské činnosti, s pomocnými vědami historickými a s regionální problematikou Domažlicka a Chodska.

Zpestřením a rozšířením dějepisné výuky jsou pravidelné exkurze a výlety. Pro jednotlivé ročníky jsou rozděleny do celého školního roku. Jsou zaměřeny na poznávání míst, která jsou spjata s českou a československou státností, dokonce i s evropskou historií. Navštěvujeme historicky zajímavé lokality na Chodsku, v Plzeňském kraji a podrobně se zaměřujeme na jejich metropole. Každoroční výukové semináře v Terezíně mají velký ohlas, stejně tak návštěva Lidic je pro studenty neopakovatelným zážitkem. Nedaleký památník koncentračního tábora ve Flossenbürgu je také častým cílem našich cest za poznáním válečné minulosti. V hlavním městě Praze pravidelně absolvujeme Královskou cestu a všechny pamětihodnosti, které k ní přiléhají. Navštěvujeme tam dále významné umělecké expozice Národní galerie, muzea, divadla, Betlémskou kapli, Anežský klášter, Židovské město, technické památky. Vyjímkou nejsou ani exkurze do Parlamentu České republiky nebo do věznice na Pankráci. Dalším cílem našich výletů je také poutní místo Svatá hora, Čapkova Strž, zámky v Dobříši, Hluboké, Českém Krumlově, Muzeum železné opony v Rozvadově, atd. V případě pořádání celoškolních zájezdů do ciziny využívají naši studenti možnosti přihlásit se k této akci a navštívit slavná evropská města či významné lokality. Mohli shlédnout Paříž, Remeš, Řím, Florencii, Benátky, Londýn, Berlín, Postupim, Mnichov, Drážďany.

Každoročně se naši mladí historikové ve věku 13 – 15 let zapojují do dějepisné olympiády, ve které pravidelně vítězí v rámci okresního kola a následně postupují do kraje. Tam už bývají úspěchy střídavé, ale vždy máme umístění v první desítce. Máme ale i vítěze oblastních kol, kteří nás pak reprezentují na národní úrovni. Naši mladí badatelé se též účastní krajských historických kampů. Další pravidelnou soutěží je Historická soutěž v Chebu, pořádaná pro starší kategorii gymnazistů. Je to akce pro soutěžní družstva, kterých stále přibývá. V současné době jich do Chebu přijíždí 75. I zde se za práci nemusíme stydět, každoročně končíme na předních místech výsledkové tabulky. Řada našich zájemců o studium historie také pracuje na odborných pracích SOČ. Ke zpracování si vybírají témata sobě blízká, nejčastěji z místa svého bydliště. Zapojují se též do mezinárodní soutěže Eurostory.

Nezapomínáme ani na odborné přednášky, besedy s pamětníky, poslanci a jinými politiky, spolupráci s Chodským muzeem, místní organizací PTP a politických vězňů. Účastníme se pietních aktů v našem městě, které u příležitosti různých výročí pořádá MěÚ Domažlice . Upevňujeme tím vztahy města a školy, připomínáme dětem regionální minulost. Již několik let se zapojujeme do projektu Příběhy bezpráví, který připravuje společnost Člověk v tísni. Získáváme audiovizuální materiály pojednávající o dějinách poválečného Československa, které studentům v měsíci listopadu prezentujeme a projekci doplňujeme besedou s pamětníky dané doby. Studenti vnímají složitost historie celého 20. a počátků 21. století. A právě posledních sto let dějin světa a našeho národa je v naší výuce prioritní.

Poznání minulosti lidstva je pro každého jedince důležité. Můžeme se z ní poučit, můžeme ji zatratit, můžeme ji oslavovat, v každém případě žijeme dneškem, který z ní vyšel a skládá jí účty. Jdeme dál a je na nás, co se budou naši potomci při hodinách  dějepisu učit třeba za padesát let.

                                                                                                 Marie Johánková - předseda předmětové komise