"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

třídy 1.4;3.6;5.8 - mykologie, lichenologie, botanika

 • znaky živých soustav
 • buňka - prokaryotní, eukaryotní (rostlinná, živočišná, buňka hub)
 • binomická nomenklatura, taxonomie
 • virologie
 • bakteriologie
 • mykologie a lichenologie
 • botanika - morfologie, anatomie, fyziologie a taxonomie rostlin
 • základy ekologie rostlin

třídy 2.4;4.6;6.8 - zoologie

 • stavba a funkce živočišné buňky
 • prvoci
 • stavba těla mnohobuněčného organismu
 • anatomie, morfologie, fyziologie, rozmnožování a taxonomie bezobratlých a obratlovců
 • základy ekologie živočichů

třídy 3.4;5.6;7.8 - biologie člověka, genetika

 • fylogeneze člověka
 • lidské rasy
 • stavba a funkce jednotlivých orgánů a orgánových soustav, nemoci
 • rozmnožování člověka
 • vývin jedince
 • základní genetické pojmy a zákony
 • monohybridismus a dihybridismus
 • molekulární základy dědičnosti
 • využití znalostí z oblasti genetiky v běžném životě

 

 

seminář a cvičení z biologie - 3.ročník

- biologie a společnost

- mikrobiologie

- eukaryotní buňka (buněčná biologie)

- rozšíření taxonomie

- ekologie

- geologie

Seminář a cvičení z biologie - 4. ročník

- genetika

- molekulární biologie

- evoluční biologie

- ontogeneze a fylogeneze orgánových soustav

- další téma dle zájmu studentů

Repetitorium biologie -4. ročník

- opakování k maturitní zkoušce

- příprava na přijímací zkoušky na VŠ

- příprava na studium na VŠ

 

 

třída 1.8 - Přírodopis 6

- Vesmír, Sluneční soustava, Planeta Země

- základní projevy života

- stavba těla živých organismů - buňka

- mikroorganismy

- houby, lišejníky

- nižší rostliny - řasy

- nižší živočichové - prvoci, bezobratlí

 

2.8 - Přírodopis 7

- obratlovci - paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

- vyšší rostliny - od mechorostů po krytosemenné rostliny

- základy ekologie

 

3.8; 1.6 - Přírodopis 8

- obratlovci - savci, etologie

- člověk

 • historický vývoj člověka
 • stavba a funkce jednotlivých orgánů a orgánových soustav
 • základy genetiky

 

4.8; 2.6 - Přírodopis 9

- geologické vědy

 • mineralogie
 • petrologie
 • pedologie
 • paleontologie
 • regionální geologie