"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Co je Studentská rada?

SR je studentský subjekt svázaný svou činností s Gymnáziem Jindřicha Šimona Baara, avšak na struktuře a chodu školy v podstatě samostatný. SR je nevýdělečný subjekt a její členové nedostávají žádnou finanční odměnu.

Co SR dělá?

Hlavním posláním SR je rozvíjet a podporovat kulturní život na škole, hájit zájmy studentů, ve všech záležitostech zprostředkovávat kontakt s vedením školy, poskytovat studentům informace o zajímavém dění na škole a podporovat jejich zájem o události a život na GJŠB. Tato snaha je soustředěna v několika základních činnostech:

 • SR se spolupodílí na akcích, které přesahují rámec školy, ale dotýkají se života studentů jako jsou studentský majáles nebo pochod Lenochod.
 • SR se snaží podporovat iniciativy z řad studentů, které mohou zajímavě oživit nebo zlepšit život studentů na škole.
 • SR informuje studenty o zajímavých událostech, které se na škole odehrávají.
 • SR se snaží sledovat podněty studentů k chodu gymnázia a v rámci svých možností řešit případné problémy přímo s jejími zástupci. SR je zároveň připravena vystupovat jménem studentů při řešení problémů s vedením školy (případně alespoň přispět radou).

STUDENTSKÁ RADA

Hlava I. – Obecné informace

 • Studentská rada je subjekt, který vznikl na základě studentské iniciativy.
 • Studentská rada hájí zájmy studentů Gymnázia Jindřicha Šimona Baara.
 • Členem studentské rady se může stát pouze student GJŠB.
 • Členem studentské rady se může stát pouze student GJŠB.
 • Právo účastnit se jednání studentské rady má vedení školy (ředitel, zástupce ředitele).
 • Vedení školy dostane na schůzi studentské rady slovo vždy, když o něj požádá.


Jednání SR

Všichni členové SR (18 členů)
Minimálně 2x za pololetí

Hlava II. – Volba předseda Studentské rady

 1. Předseda Studentské rady (dále SR) je volen ve volbách, kterých se mají právo účastnit všichni členové Studentské rady. Tyto volby jsou:
  • přímé
  • rovné
  • tajné
  • dobrovolné
  • všeobecné
 2. Všichni kandidáti musí splňovat podmínky obsažené v bodě 4. Hlavy I..
 3. Předseda SR musí být zvolen nadpoloviční většinou členů Studentské rady.
 4. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda SR.
 5. Nově zvolený předseda SR musí do 14 dnů od svého zvolení svolat Studentskou radu.
 6. Všichni členové SR mají rovné hlasovací právo.
 7. případě, že předseda SR rezignuje, jeho pravomoci přebírá místopředseda SR, který musí do 14 dnů vyhlásit nové volby.

Hlava III. - Členové SR

 1. Všichni členové mohou být odvoláni vedením školy (ředitel, zástupce ředitele) nebo předsedou SR pro porušení školního řádu nebo jiných předem stanovených pravidel.
  1. odvolání, nebo
  2. rezignace, nebo
  3. zvolení nového předsedy SR.
 2. Mandát člena SR zaniká ke dni:
 3. Každý student zvolený do kterékoliv funkce ve SR má právo kdykoliv odstoupit ze své funkce. Rezignaci předává písemně do rukou předsedy SR. Předseda SR předává svoji písemnou rezignaci do rukou ředitele školy.

Hlava IV. - Práva a povinnosti jednotlivých členů SR

Předseda SR

 1. Svolává schůze SR. Termín schůze musí jejím členům oznámit minimálně 2 dny před schůzí.
 2. b. Řídí schůze SR.
 3. c. Zastupuje studenty GJŠB navenek.
 4. Předkládá vedení školy návrhy SR nejpozději do 2 dnů od její schůze.
 5. Rozhoduje kompetenční i jiné spory členů SR
 6. Je povinen organizovat charitativní akce (minimálně jednu za rok).
 7. Každý člen SR může být odvolán předsedou SR pro neplnění povinností uložených mu rozhodnutím SR.
 8. Pravidelně se účastní jednání s vedením GJŠB.
 9. Je oprávněn jednat jménem celé SR.
 10. V odůvodnělých případech je v pravomoci předsedy SR přizvat k jednání studenty nebo členy pedagogického sboru.
 11. Kontroluje činnost jednotlivých členů SR.
 12. Společně s vedením školy se podílí na zlepšení informovanosti celého gymnázia o záležitostech týkajících se studentů, a to zejména o SR.
 13. Je oprávněn omluvit člena SR nebo hosta za nepřítomnost na výuce konané na GJŠB, výuku konajícímu pedagogovi, nebo nadřízenému pedagoga.
 14. Předseda SR může být odvolán pouze na základě rozhodnutí vedení školy 

Místopředseda SR

 1. V době dlouhodobé nepřítomnosti (více než 10 dnů) předsedy SR přejímá jeho práva a povinnosti
 2. Shromažďuje připomínky studentů a pedagogů.
 3. Je volen na základě jmenování předsedou SR.
 4. V případě nepřítomnosti předsedy SR může vést jednání SR.

Ostatní členové SR

 1. Účast na všech zasedáních SR je povinná.
 2. Aktivně se vyjadřují k problematice své součásti GJŠB.
 3. Pro případ, že se některý z členů SR nemůže zúčastnit zasedání SR, je třeba funkční mechanismus pro adekvátní zastoupení.
 4. Členem SR se stává osoba, která je zvolena třídní samosprávou za jejich zástupce.

Hlava V. – Práva a povinnosti SR

 1. SR je povinna informovat studenty GJŠB o dění ve SR.
 2. SR má povinnost – funkci doplňkového dozorového orgánu. Veškeré závady ihned hlásit vedení školy.
 3. SR má právo aktivně se podílet na řízení chodu školy, jednat o změnách a o problémech školy.
 4. SR má právo se scházet v budově školy, v době kdy je škola otevřena.
 5. SR má právo být včas a s předstihem informována vedením školy o nastávajících událostech ve škole.
 6. SR má právo hlásit důležité informace školním rozhlasem.
 7. SR má právo zdarma kopírovat a tisknout materiály určené pro účely SR nebo materiály spojené s chodem školy.
 8. SR má právo navrhovat pochvaly pro studenty.
 9. SR má právo informovanosti o všech nabídkách, které jsou škole učiněny, a které se týkají SR.
 10. SR má v závažných případech právo, zvát si na své jednání zástupce vedení školy či pedagoga. Musí jim to však být oznámeno s minimálně týdenním předstihem.

Složení Studentské rady

 • Předseda SR: Tomáš Kaiser(5.6)
 • Členové:
  • 1.4 - David Kobes
  • 2.4 - Václav Vostracký
  • 3.4 - Petr Kaiser
  • 4.4 - Dominik Sladovník
  • 1.6 - Natálie Schambergerová
  • 2.6 - Nikola Gondeková
  • 3.6 - Aleš Procházka
  • 4.6 - Kristýna Mašlová
  • 6.6 - Lenka Veberová
  • 1.8 - Jiří Brož
  • 2.8 - Štěpánka Pikáliová
  • 3.8 - Adam Hroník
  • 4.8 - Alžběta Johánková
  • 5.8 - Lenka Mä​rzová​
  • 6.8 - Kateřina Karpíšková
  • 7.8 - Nguyen Tra Mi
  • 8.8 - Tomáš Primus

Kontakty

Předseda SR
Tel. 728 999 415