"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

V pondělí 29. 1. 2018 se ve 14,30 hod. sejde v ředitelně gymnázia nově zvolená Školská rada GJŠB Domažlice. Budou v ní zasedat Ing. Miroslav Mach a Ing. Václava Jandečková, kteří byli kooptovaní do tohoto orgánu naším zřizovatelem, Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová za pedagogické pracovníky, MUDr. Šárka Nejdlová za rodiče nezletilých žáků a Steffen Schreiber za plnoleté studenty. Na schůzi bude zvolen předseda ŠR a budou vytýčeny úkoly pro všechny členy rady.

 

 Výsledky voleb do Školské rady    

Volební akt se uskutečnil dne 16.11.2017 v době od 16.00 h do 18.00 h v jídelně školy.   Do Školské rady GJŠB byli voleni za nezletilé žáky    1. MUDr. Šárka Nejdlová ……...36 hlasů Ing. Miroslav Jandečka……....18 hlasů Ing. David Vokoun…………...11 hlasů Ing. Hana Vaňková………….....9 hlasů Mgr. Ing. Kamila Bendová…….6 hlasů Jana Kouříková………………...5 hlasů Bc. Petr Kinzler………………...3 hlasy  Z počtu oprávněných voličů 415 volilo 88 rodičů. Vítězkou voleb se tedy stala MUDr. Šárka Nejdlová.Za pedagogické pracovníky byly se stejným počtem 44 hlasů zvoleny Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová. Za plnoleté studenty je členem ŠR Steffen Schreiber, kterému jeho mandát trvá do konce studia na gymnáziu. Dva další členové budou kooptováni do ŠR zřizovatelem naší školy. Členy Školské rady GJŠB po volbách jsou MUDr. Šárka Nejdlová, Steffen Schreiber, Mgr.Marie Johánková a Mgr.Pavlína Vondrašová.  V Domažlicích dne 20.11.2017 Vyvěšeno dne 20.11.2017                                                                                                          

                    

    Volební akt se uskutečnil dne 31. 10. 2016 v době od 10.00 h do 11.00 h ve třídách 3.4, 5.6, 7.8, 4.4, 6.6, 8.8  

V pondělí 31. 10. 2016 proběhnou od 10,00 hod. doplňující volby do ŠR, kdy 18-letí studenti budou kooptovat do tohoto orgánu svého zástupce.

Volby do nové ŠR na dobu tří let proběhly 20. 11. 2014. Členy této rady se stali: Vlastimil Hroník (za rodiče nezletilých žáků), Šárka Zavadilová (za plnoleté studenty), Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová ( za pedagogické pracovníky). Rada bude ještě doplněna o dva politické zástupce Plzeňského kraje.

V Domažlicích 25. 11. 2014

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Pivovarská 323, 344 42 Domažlice tel. 379 414 211

fax 379 72 59 57

e.mail:

Oznámení

Výsledky voleb do Školské rady GJŠB

Volební akt se uskutečnil dne 20. 11. 2014 v době od 16.00 h do 18.00 h v jídelně školy.

Do Školské rady GJŠB byli voleni

za nezletilé žáky 1. Vlastimil Hroník…. ……........34 hlasů

2. Ing. Radek Bošek…………….25 hlasů

za zletilé žáky 1. Šárka Zavadilová…………… 13 hlasů

2. Martin Spörl………………….12 hlasů

3. Kateřina Veruňková………… 4 hlasy

4. Arabella Kalis………………… 2 hlasy

za pedagogické pracovníky byly se stejným počtem 32 hlasů zvoleny

Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová.

Zvolenými do Školské rady GJŠB jsou Vlastimil Hroník, Šárka Zavadilová,

Mgr.Marie Johánková a Mgr.Pavlína Vondrašová.

V Domažlicích dne 24. 11. 2014

Vyvěšeno dne 24. 11. 2014

Mgr.Jana Štenglová

ředitelka gymnázia

Volební akt se uskuteční 20. 11. 2014 v jídelně gymnázia od 15 do 18 hodin. ŠR je šestičlenná: 2 zástupci zřizovatele (KÚ plzeňského kraje), 2 členové pedagogického sboru, 1 zástupce nezletilých žáků a 1 zástuce plnoletých studentů.

Návrhy na kandidáty přijímají do 14. 11. 2014 třídní učitelé, kancelář školy či předseda Studentské rady.

Legislativní ukotvení o volbě a činnosti ŠR je v § 167 a následném zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jíném vzdělávání (školský zákon).

§ 167

1.Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

2.Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

3.Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

4.Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

5.Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

6.Funkční období členů školské rady je tři roky.

7.Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo její pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.


§ 168

1.Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení, výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

2.Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

3.O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1.písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

4.Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.


Na podzim 2011 se uskutečnily třetí volby do Školské rady.

Zvolenými do Školské rady GJŠB jsou:

Ing. Milena Vlčková, Tomáš Brožík, Mgr.Marie Johánková a Mgr.Pavlína Vondrašová.

Složení školské rady:

J. Látka poslanec Parlamentu ČR
JUDr. M. Mrázek
Ing. M. Vlčková
Mgr. M. Johánková
Mgr. P. Vondrašová
T. Brožík