"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce k hodnocení výsledků ve vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků ve vzdělávání žáků školy za 2. pololetí vychází z Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, a je v souladu s metodikou k této vyhlášce, kterou vydalo MŠMT pod názvem Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Výuka ve druhém pololetí probíhá nestandardním způsobem, přesto je možné hodnocení za druhé pololetí provést. Při jeho tvorbě přitom bude zohledněna skutečnost, že nebylo zcela možné naplnit ŠVP pro tento školní rok, proto nelze hodnotit žáky podle stejných měřítek jako v minulých letech.

Závěrečné hodnocení tak bude vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí (do 10. 3. 2020)

b) podpůrně z podkladů získaných v době, kdy vzdělávání probíhalo na dálku (zohledněna bude zejména snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatnou práci žáků a samostudium a jeho výsledky)

c) podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí šk. r. 2019/2020

Specifika hodnocení:

Žáci maturitního ročníku

Na základě § 21 zákona č.135/2020 sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, mohou maturitní zkoušku konat všichni přihlášení žáci. Vyhláška č. 211/2020 přitom vylučuje možnost žáky na vysvědčení za 2. pololetí stupněm 5 nebo slovem „nehodnocen“. Namísto tohoto případného hodnocení se uvede slovo „prospěl“. Na žádost žáka bude umožněno komisionální přezkoušení a hodnocení se pak provede na základě této zkoušky.

Žáci ostatních (=nižších) ročníků

1) Žáci budou hodnoceni za 2. pololetí v souladu s §1 Vyhlášky č. 211/2020 Sb., (viz výše Závěrečné hodnocení)

2) Termín uzavření hodnocení za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 je 19. června 2020, klasifikační porada proběhne 22. 6. 2020. Předání vysvědčení s datem 30. června se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

3) Pokud nebude možné žáka hodnotit ani podle zmíněných pravidel stanovených Vyhláškou č. 211/2020 Sb., bude stanoven náhradní termín hodnocení v posledním srpnovém týdnu. Ze závažných důvodů lze stanovit tento termín nejpozději do konce září následujícího školního roku.

4) Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020 (tedy za období vzdělávání během uzavření škol) není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

5) Rovněž žákům, kteří by nesouhlasili s hodnocením na vysvědčení, zůstává zachována možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona).

6) Pokud bude žák hodnocen v řádném nebo náhradním termínu stupněm „nedostatečný“ nejvýše za 2 povinných předmětů, bude mít možnost vykonat opravnou zkoušku v termínu stanoveném ředitelkou školy.

7) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP.

8) Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

 

Vyvěšeno: 7. 5. 2020

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka gymnázia