"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Základní informace

Školní metodik prevence vykonává činnost vymezenou vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Zejména zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice primírní prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Cílem je formovat takovou osobnost žáka, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti mladého člověka, které vedou k odmítání projevů agresivity a porušování zákona. Součástí prevence je výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, výchova k zodpovědnosti za své chování, k dovednostem řešit problémy a zvládat konflikty či stres.

Dále školní metodik prevence zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence výše zmiňovaných sociálně patologických jevů. Poskytuje odborné informační a metodické materiály, poradí žákům a rodičům, kam se obrátit v případě, že škola není kompetentní zajistit ve věci nápravu či odbornou pomoc. Poskytuje osobní konzultace žákům i rodičům se zárukou diskrétního jednání.

Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Monitoruje a vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Spolupracuje s třídními učiteli, výchovným poradcem a vedením školy při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů či jednotlivých žáků.

Podílí se na tvorbě a naplňování Preventivního programu školy a souvisejících dokumentů. Podle aktuálních potřeb a podmínek PPŠ inovuje a vyhodnocuje průběžně jeho účinnost.

Organizuje akce, besedy a další preventivní aktivity pro třídní kolektivy spojené s uvedenou problematikou.

Koordinuje spolupráci školy s Pedagogicko-psychologickou poradnou (zejména s okresním metodikem primární prevence), Policií ČR, SVP, OSPOD, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky v oblasti prevence rizikového chování žáků. Má na starost též koordinaci vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence RCH. Svým kolegům nabízí odbornou a metodickou pomoc při zavádění primárně preventivních témat do výuky (jedná se zejména o etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu apod.).