"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

O předmětu

ov ovObčanská výchova je, jak název napovídá, předmětem, jehož cílem je seznámit žáky se společenskou realitou a připravit je na plnohodnotný život občanů, kteří se orientují v rozmanitých společenských vztazích i běžných situacích, které život přináší. Žákům jsou vštěpovány základní společenské normy včetně pravidel slušného chování a jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili nejen svá práva, ale i povinnosti ve škole i mimo školu. Posláním tohoto předmětu je naučit žáky kriticky myslet, orientovat se v současném světě a nacházet souvislosti v jednotlivých společenskovědních oborech (viz dále). ov ruce

Žáci se v rámci předmětu věnují následujícím oborům: psychologie a sociologie (osobnostní a sociální výchova – člověk jako jedinečná osobnost a člověk v interakci s druhými lidmi), stát a právo (státověda, politologie, mezinárodní vztahy, základní odvětví českého práva včetně práva EU), ekonomie (mikroekonomie, makroekonomie, finanční gramotnost) a filozofie (vývoj filozofického myšlení od nejstarších dob po současnost). Teoretické poznatky z těchto společenskovědních oborů jsou standardně aplikovány na soudobou společenskou situaci a tato praktická aplikace umožňuje žákům lépe se orientovat v jejich současném i budoucím společenském bytí. Teoretické poznatky z ekonomie si např. studenti tříd 3.4, 5.6 a 7.8 ověřují v praxi vedením studentské firmy, která se zabývá poskytováním občerstvení na půdě školy v průběhu školního roku.

V rámci výuky se klade důraz na vědomí vlastní identity a posilování respektu k základním principům demokracie a evropanství. Celým předmětem prolíná otázka morálního chování a odpovědnosti za ně. V předmětu jsou dále realizována následující průřezová témata: enviromentální, globální, multikulturní a mediální výchova.

Na nižším stupni gymnázia (od primy do kvarty) se předmět nazývá občanská výchova a vyučuje se s jednohodinovou týdenní dotací. Žáci se v něm poutavou a pokud možno zábavnou formou seznamují se základy výše popsaných společenskovědních oborů. Učivo je přizpůsobeno jejich věku, životním zkušenostem a celkovému společenskému rozhledu. Na vyšším stupni gymnázia se předmět nazývá základy společenských věd a v prvním (1.4+3.6+5.8) a druhém (2.4+4.6+6.8) ročníku je dotován týdně jednou hodinou, ve třetím (3.4+5.6+7.8) a čtvrtém (4.4+6.6+8.8) ročníku následně dvěma hodinami týdně. Žáci mají též možnost zvolit si v posledním studijním ročníku seminář ze ZSV, který slouží nejen pro přípravu k maturitní zkoušce ze ZSV, ale též k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

V průběhu školního roku se žáci účastní různých projektů se vztahem k aktuálně probíranému společenskovědnímu tématu, navštěvují zajímavé besedy či vyjíždí na exkurze, které jim osvojené teoretické poznatky pomáhají propojovat s praxí. Žáci vyššího gymnázia jsou také vedeni k sepsání odborné seminární práce ze společenskovědního oboru, který je nejvíce zajímá a kterému se často chtějí po maturitě věnovat. Nejlepší práce jsou zařazeny do soutěže SOČ (středoškolská odborná činnost).