"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI
- navrhnout název práce, ale i její cíle, teze, naznačit hlavní
- srozumitelně písemně sdělit, z čeho jste vyšli a k jakým výsledkům jste dospěli
- písemné sdělení musí být zpracováno správně jak věcně, tak formálně
- sebelepší obsah může být znehodnocen nepřehledným a lajdáckým formálním
zpracováním

Věcná stránka práce
Z textu práce musí být vidět nejen váš zájem o zvolené téma, ale že jeho zpracování je
užitečné i pro ostatní. Vaše názory se mohou lišit od obecně uznávaných, ale musí být dostatečně
argumentovány a musí být skutečně vaše. Tam, kde použijete názorů jiných odborníků,
nesmíte opomenout konstatování, že myšlenka je jejich a ne Vaše. K tomu slouží tzv.
citace.
Obsah práce se věcně i formálně dělí zhruba na tyto části: úvod, teoretickou část, metodiku,
výsledky, závěr a diskusi.
V úvodu se přesně vymezí problém, kterým se práce zabývá, vysvětlí se, k čemu má práce
sloužit, proč je napsána, kdo už v této oblasti pracuje a pracoval. Do úvodu patří i přehled
doposud zkoumané problematiky, tzn. souhrn toho, co již bylo na tomto poli zjištěno (spolu s
uvedením literatury)
Důležitou částí je metodika, která stručně, přehledně a výstižně popisuje postup práce.
V případě, že práce obsahuje praktickou část, popisuje techniku a použité materiály.
Výsledky jsou velmi důležitou částí práce. Obsahují to, co bylo zjištěno, vypočítáno,
vyzkoumáno, prověřeno – zatím bez hodnotícího kritéria. Ve výsledcích se tlumočí fakta buď
věcně větami nebo tabulkami, zvýrazní grafem, diagramem, mapou, praktickým dokladem.
Výsledky mají být stručné, jasně srozumitelné, bez úvah a komentářů.
V závěru a diskusi se porovnávají výsledky práce s dosud známými fakty, týkajícími se
dané oblasti a vysvětlí se shoda či odlišnosti s výsledky vědeckých kapacit (tato část by měla
korespondovat s tou částí úvodu, ve které jste uvedli přehled dosavadní úrovně, tzv. rešerši
problematiky).

Anotace – resumé je neoddělitelnou součástí práce. Obsahuje souhrn logicky uspořádaných
myšlenek, které charakterizují práci tak, aby si o ní mohl kdokoliv udělat rámcový přehled.
Na konec práce patří seznam použité literatury a další, např. dokumentační přílohy.
Některé zásady pro zpracování:


a) Dbejte na přísně logickou výstavbu práce (tvrdíte-li něco, měli byste to zároveň dokázat;
komentáře k jednotlivým faktům nemohou být ve vzájemném rozporu).
b) V souvislosti s tím je nutno dbát i na dodržování logických a stylistických pravidel. Musíte
text přizpůsobit úrovni vnímání adresáta – ať už je to odborník nebo laik.
c) Snažte se psát jednoduše (ale ne zjednodušeně), jasně, čtivě a vyvarovat se mnohomluvnosti
a rozplizlé neurčitosti.
d) Snažte se vyvarovat směšování objektivních výsledků a subjektivního názoru (přání otcem
myšlenky), nelze přizpůsobovat skutečnost Vašim názorům.
e) Nevydávejte cizí myšlenky za vlastní, nezkreslujte ani nefalšujte výsledky a názory jiných
autorů.

Formální stránka práce
Práce by měla být pravopisně bezchybná a měla by správně používat i nejrůznější odborné
termíny. Jazykové a stylistické zpracování a schopnost dodržovat obecně uznávané normy
jsou osobní vizitkou autora! Jednou z těchto norem jsou i Pravidla českého pravopisu.
Norma pro úpravu písemností pro zpracování textovým editorem
• používají se listy papíru formátu A4 (210x297 cm); lze psát a tisknout oboustranně
• za základní se považuje jednoduché řádkování
• nepoužívá se písmo menší než 10 bodů (doporučuje se používat písmo stojaté a kurzívou
pouze zvýraznit krátké úseky textu)
• poznámky pod čarou se číslují v textu průběžně výše položenými arabskými číslicemi
• tabulky a obrázky se číslují průběžně v celém dokumentu
• stránky se průběžně číslují arabskými číslicemi v záhlaví nebo v zápatí stránky
• důležité části textu lze zvýraznit (umístěním na samostatný řádek, změnou řezu písma – tučně,
kurzíva; podtržením, změnou velikosti písma, změnou fontu písma, velkými písmeny,
uvozovkami, proložením)
• nepoužívá se více než tři druhy velikostí a fontů písma
• delší texty získávají na přehlednosti rozdělením na odstavce
• při jednoduchém řádkování se mezi odstavci řádkuje dvakrát
• při dvojitém řádkování se mezi odstavci řádkuje jedenkrát
• nadpisy větších částí textu se od předcházejícího textu oddělují dvěma prázdnými řádky, od
následujícího textu jedním prázdným řádkem
• nadpis lze zvýraznit velkými písmeny, tučným tiskem, velikostí nebo druhem písma
(podtrhává se pouze text, nikoliv číselné nebo písemné označení).

Norma specifikující bibliografické citace

Příklad bibliografické citace monografické publikace (kniha):
MANEKEN, P. Pokrok v lékařství. 1. vyd. Praha: Odeon, 1984. ISBN 80-206-0434-0
LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in plasma.1st ed. Oxford: Pergamon Press, 1981. ISBN
0-08-021680-3

Příklad bibliografické citace seriálové publikace (časopisy, noviny):
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky.
1999- . Praha: PRESS-KO. ISSN 0862-9005
Communications equipment manufacturers. Manufacturing and Primary Industries Division,
Statistics Canada. Preliminary Edition, 1970- . Ottawa: Statistics Canada, 1971- . ISSN 0700-
0758.

Příklad bibliografické citace části monografické publikace:
BRUNTON, P. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Unitaria 1992. Kapitola 19, Vláda relativity,
s. 19-32.
PARKER, TJ. and HASWELL, WD. A text-book of zoology. 5th ed., vol. 1. London:
Macmillan 1930. Section 12, Phylum Mollusca, p. 663-782.

Příklad bibliografické citace příspěvku do monografické publikace:
FOUČKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L. a FISHER, J. Život
mezi životy. Brno: Bollingenská věž, 1992, s. 9-14.
WRINGLEY, EA. Parish registers and the historian. In STEEL, DJ. National index of parish
registers. London: Society of Genealogists, 1968, vol. 1, p. 155-167.

Příklad bibliografické citace článků atd. v seriálových publikacích:
ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s.
25-29.
WEAWER, William. The collectors: command performances. Architectural Digest,
December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126-133.

Příklad bibliografické citace elektronické monografie, databáze a počítačového programu:
HONZÁK, F., PEČENKA, M. Státy a jejich představitelé [CD-ROM]. Praha: Libri, 1966.
RIEGER, S., VÁCHOVÁ, M. Chemie na Internetu. In Informedia ´98: Sborník [online].
Praha: Albertina, 1988. [Cit. 3.5.1999]. Dostupné z URL: http://www.aip.cz/informedia98/
welcome.html .

Příklad bibliografické citace elektronické seriálové publikace, časopisu, zprávy, diskusního
fóra:
Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997-. [Cit.
1.4.1999]. Dostupné z URL: http://ikaros.ff.cuni.cz
BARTL, Z. Baze autorit na FTP serveru [online]. In Diskusní skupina knihoven a
automatizace knihoven [online]. Petr Vandrovec ()[Cit. 26.5.1999].
Dostupné z URL: http://listserv.cesnet.cz/lwgate/ KNIHOVNA.

Prezentování (obhajoba) seminární práce
„Dobře sdělovat“ znamená:
1) slovy – verbálně. Základem je řeč a její technika.
2) mimoslovně – nonverbálně. Je vyjadřováno mimikou, gestikulací, pohledy a
držením těla
3) celkový dojem – image. Jedná se o příjemný vzhled, celkovou kultivovanost
Váš hlas se podílí na celkovém dojmu, kterým působíte na lidi, zhruba 40 %, 50 %připadá na
to, jak vypadáte a 10 % na to, co říkáte. Neznamená to ovšem, že proto nezáleží na tom, co
říkáte.
V úvodním vystoupení přítomné stručně seznamte s obsahem práce, s jejím cílem, postupy a
výsledky. Uveďte, proč jste si téma vybrali, k jakým závěrům jste dospěli. Snažte se
vystihnout to nejpodstatnější ze své práce. Nepoužívejte dlouhá souvětí, formulujte jasně a
stručně. Připravte si odpovědi na předpokládané otázky i argumenty pro svá tvrzení.

Samotné vystoupení
a) zkontrolujte si svůj vzhled
b) neschovávejte se za bariéry, nedržte se stolu, židle
c) mějte ruce v klidu, pomozte si tím, že v nich budete držet papír, ukazovátko…
d) nepřešlapujte, nehoupejte se, necouvejte; přecházejte pouze cíleně, například při používání
techniky
e) mluvta v krátkých větách, dobrou češtinou; promluvu nezačínejte slovíčky „tak“, „takže“;
na konci informace klesněte hlasem
f) dbejte na správnou gramatiku
g) dobře artikulujte, nedrmolte, vyslovujte řádně konce slov, názvy, jména…
Podrobnější informace např. na stránkách www.soc.cz/ke-stazeni/5519916/brozura_soc.pdf