"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Seminář je určen zejména studentům s ambicí studovat bohemistiku, lingvistiku či humanitně zaměřené obory.

            Hlavní náplní LS je rozšíření běžného literárního učiva, prohloubení čtenářských dovedností studentů, kultivování jejich mluveného a písemného projevu. V neposlední řadě se seminář částečně zaměří na přípravu studentů na státní maturity se zacílením na porozumění textům uměleckým i neuměleckým, jejich podrobnou analýzu z hlediska literárního, jazykového i stylistického. Texty krásné literatury budou vybrány po vzájemné dohodě studentů s vyučující a podle aktuálně probírané látky. Jejich interpretace by se však neměla omezit striktně na analýzu jazykových prvků, motivů a kompozičních postupů, ale měla by respektovat základní funkci umělecké literatury – rozvíjet estetický prožitek, kritické myšlení a dobrý vkus čtenáře. Studenti by měli být vedeni k samostatnému vyjadřování svých pocitů, dojmů, postojů a názorů.

            Podle aktuálních akcí, výstav i obsahu probírané látky bude výuka často obohacena o různé kreativní praktické činnosti výtvarné a dramatické, o videoprojekce a galerijní animace. V rámci semináře studenti budou pracovat na seminární práci.

Seminář je určen především pro ty studenty, kteří zamýšlejí studovat humanitní obory, ale může přispět i k rozšíření kulturního povědomí obecně.

Cílem tohoto semináře je v teoretické části prohloubení a doplnění učiva o umění a kultuře po roce 1945, v praktické části se zaměřuje na interpetace textů (uměleckých i neuměleckých) a procvičování mluvnického učiva.

Zcela samostatnou kapitolou je vhled do historie filmu a popis základních vývojových tendencí světové kinematografie, včetně české nové vlny.

Všichni studenti v semináři pracují na své seminární práci (většina pokračuje ze 3. ročníku), prezentace o níž je základním klasifikačním podkladem pro pololetní i výroční hodnocení.