"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

deutsches Sprachdiplom klein

Gymnázium Jindřicha Šimona Baara se stalo součástí celorepublikové sítě tzv. DSD–škol podporovaných ministerstvem školství SRN, které v rámci výuky německého jazyka připravují žáky víceletých gymnázií na bezplatné složení mezinárodně uznávané zkoušky z německého jazyka, tzv. DSD–Diplomu. Naše škola může díky tomu využívat při výuce lepšího materiálního a technického zabezpečení, které nám poskytuje německá strana. Naši žáci mají také možnost účastnit se nejen akcí vypisovaných českým ministerstvem školství, ale také jazykových soutěží organizovaných německou stranou, kde mohou vyhrát i pobyt v SRN nebo různé stipendijní pobyty na německých školách.

 

 

 

Základní informace o DSD

DSD II neboli Deutsches Sprachdiplom II je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška na úrovni tzv. „velké státnice“ z cizího jazyka (úroveň C1), na niž mohou být žáci bezplatně připravováni v rámci výuky německého jazyka na víceletých gymnáziích. Žáci skládají zkoušku v zimě v posledním ročníku studia na gymnáziu.

 

Deutsches Sprachdiplom má čtyři části:

  1. ústní zkouška (rozhovor na dané téma a prezentace)
  2. poslech s porozuměním
  3. porozumění přečtenému textu
  4. písemná práce (esej) na zadané téma

 

Držitelé DSD II mohou bez dalšího následného ověřování znalostí němčiny studovat na vysokých školách v Německu.

Německá strana povolila skládat v České republice také další zkoušku, Deutsches Sprachdiplom I (DSD I). Jedná se o mezinárodně uznávanou zkoušku na úrovni B1 (odpovídá např. zkoušce Zertifikat Deutsch nebo tzv. „malé státnici“ z německého jazyka). Na tuto zkoušku mohou být připravováni žáci víceletých gymnázií, příp. jazykově mimořádně nadaní žáci čtyřletého studia na gymnáziu.

 

Kdo se připravuje na DSD II?

Na DSD II se mohou připravovat žáci od 1. ročníku šestiletého a od 3. ročníku osmiletého gymnázia v rámci hodin němčiny a specializovaných seminářů z německého jazyka. Příprava na složení zkoušky je věcí vlastního rozhodnutí, a tedy i píle a osobní angažovanosti každého žáka.