"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Městskápřednáška knihovna Boženy Němcové ve spolupráci s Gymnáziem J. Š. Baara uspořádala v pondělí 24.2.2020 přednášku PhDr. Zdeňka Vyšohlída na téma Nietzsche a nacismus.

V přednáškové místnosti gymnázia, zaplněné posluchači do posledního místa, promluvil dr. Vyšohlíd o pohnutém životě Friedricha Nietzscheho a o zneužití jeho díla nacistickým a fašistickým režimem. Ukázal paralelu s osudem Emanuela Rádla, filozofa úzce spjatého s naším městem, který zažíval podobné pocity absolutní samoty a nepochopení pro své myšlenky a postoje. Přesto do posledního dechu naléhavě psal a trval na své pravdě, kterou možná příští generace dokážou lépe ocenit než jeho současníci. Rádl si dovolil s prvorepublikovými politiky polemizovat o česko-německé otázce, varoval před politicky nastavenou ideou čechoslovakismu a umělým vytvořením a preferováním československého národa na území, kde tradičně žilo nezanedbatelné množství Němců.  Rádl trvá na tom, že „soužití národů je věcí mravní, má však povahu logickou - jde totiž o ideu.

“Friedrich Nietzsche dokonce uvažoval o národu v relaci s evropanstvím, které nepreferuje žádnou vlast, žádný domov. Jak moderně zněly z úst dr. Vyšohlída tyto pasáže, jak u posluchačů rozbíjely vžitý stereotypní pohled na Nietzscheho jako na filozofa, který ideově podpořil zrůdný nacismus! To jeho sestra, která o něj pečovala v posledních letech života, měla „zásluhu“ na doplnění antisemitismu a zdůraznění dalších pro nacismus klíčových témat v Nietzscheově odkazu. Nietzsche se naopak ve svém díle sklání před židovskou vzdělaností. „Všude, kde Židé získali vliv, učili jemněji rozhodovat, přesněji usuzovat, jasněji a čistěji psát.“ 

Totalitní režim si Nietzscheho podal a tento na to po válce tvrdě doplatil… Vyhrál, nebo prohrál Friedrich Nietzsche ve 20. století? A má co říci i dnes? Zvítězil nad náboženstvím? Ač tvrdý kritik metafyziky, přesto nerozbíjí kladivem víru jako takovou. Najde křesťanská zbožnost dostatek sebevědomí, aby zachovala víru v logos jako rozumné uspořádání univerza, aniž by čekala na reálný zásah z onoho světa („jenseits“)? Můžeme se ptát společně s Nietzschem. A obstojí zároveň před kritickým pohledem současné filozofie? Třeba se ukáže, že zbožnou pokorou člověk neztrácí ani čest, ani důstojnost, ani svobodu. Je to jen na nás. „Jen se dobře podívejte! To je přece váš život!“ hřímá Nietzsche. „To je ručička na hodinách vaší existence!“

Z důvodu velkého zájmu posluchačů bude mít přednáška o Friedrichu Nietzschem v brzké době pokračování, ve kterém se dr. Vyšohlíd zaměří na sepjetí jevícího se světa s hudbou.  

Lenka Schirová (MěKBN) a Pavlína Vondrašová (GJŠB)

Přednáška Nietz...
Přednáška Nietz...
Přednáška Nietz...