"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Obsah učiva volitelných seminářů na školní rok 2020/21

Nabídka seminářů předmětové komise českého jazyka 2020-21

Literární seminář III. ročník:

Zaměření na praktické činnosti – práce s texty, přesah do ostatních druhů umění; prohloubení učiva o další autory a díla; současná literatura.  

Literární seminář IV. ročník  LS1:

Zaměření na komplexní opakování a prohloubení učiva, práce s texty. 

Literární seminář IV. ročník LS2:

Prohlubující učivo pro případné zájemce o další studium češtiny (+ humanitních oborů), práce s textem, současná literatura.

Zápis do žádného ze zmíněných seminářů není podmínkou pro následnou maturitu z českého jazyka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabídka seminářů předmětové komise anglického jazyka 2020-21

Pro třetí ročníky (dvouleté semináře):

1) Cambridge English – seminář zaměřený na procvičování typizovaných úloh pro Cambridge English zkoušky, ve třetím ročníku na úrovni FCE, u nejlepších studentů ve čtvrtém ročníku na úrovni CAE.

2) Anglická konverzace – seminář určený k rozšíření konverzačních dovedností, po dohodě s vyučujícím lze s ohledem na specifické potřeby studentů zařadit i poptávku po procvičování mluvnických a lexikálních jevů z praktických hodin. Maximální počet je 16 studentů, v případě otevření dvou a více skupin budou studenti rozděleni podle jazykové úrovně.

Pro čtvrté ročníky (jednoleté semináře):

1) Cambridge English – seminář zaměřený na procvičování typizovaných úloh pro Cambridge English zkoušky. Určeno především těm studentům, jejichž zájmu o tento seminář nešlo v minulém roce vyhovět.

2) Legal English - úvod do aktuální právní terminologie, právní řád České republiky, občanské právo, věcná práva, rodinné, dědické právo, autorská práva, občanskoprávní spory a věci, trestní právo hmotné a procesní (základy trestní odpovědnosti, tresty a ochranná opatření, trestní řízení). Určeno studentům se zájmem o budoucí stadium na právnických fakultách.

3) Business English – seznámení se se základní obchodní terminologií, její užití v prezentační a komunikační rovině. Určeno studentům se zájmem o budoucí studium na ekonomických fakultách.

4) Literární seminář - zaměřen na četbu původních neupravených literárních textů v angličtině a jejich rozbor. Dále bude náplní překlad uměleckého a obecného (neodborného) textu. Předpoklad účasti na semináři je vlastní četba děl anglo-americké literatury v originále ze seznamu doporučených autorů. Určeno studentům se zájmem o budoucí stadium humanitních oborů.

5) Anglická konverzace – seminář určený k rozšíření konverzačních dovedností, po dohodě s vyučujícím lze s ohledem na specifické potřeby studentů zařadit i poptávku po procvičování mluvnických a lexikálních jevů z praktických hodin. Maximální počet je 16 studentů, v případě otevření dvou a více skupin budou studenti rozděleni podle jazykové úrovně.

Zápis do žádného ze zmíněných seminářů není podmínkou pro následnou maturitu z anglického jazyka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nabídka seminářů předmětové komise ZSV 2020-21

SVS seminář pro 3. a 4. ročník (dvouletý cyklus) má následující zaměření:  

- příprava k maturitní zkoušce ze ZSV (kompletní probrání všech otázek)

- rozšiřující učivo pro přijímací zkoušky na VŠ a další studium vybrané společenské vědy na VŠ

- v 1. pololetí 4. ročníku besedy s našimi absolventy a v současné době studenty psychologie, sociologie, práva, ekonomie a dalších společenskovědních oborů (představí svůj studovaný obor, katedru i fakultu, vysvětlí podmínky přijímacího řízení, náročnost studia, vztah studia k praxi, ...)

- v závěru 2. pololetí 4. ročníku nacvičujeme průběh ústní maturitní zkoušky - zejména práci s prezentacemi, které každou maturitní otázku vymezují. 

 V 1. pololetí 3.ročníku probíráme psychologii a sociologii - opakování z 1. a 2.ročníku z hodin ZSV plus rozšiřující učivo. Kompletace maturitních otázek z psychologie a sociologie.

 Ve 2. pololetí 3. ročníku probíráme právo, politologii a mezinárodní vztahy - opakování z 2. a 3. ročníku z hodin ZSV plus rozšiřující učivo. Kompletace maturitních otázek z práva, politologie a mezinárodních vztahů.

 V 1. pololetí 4. ročníku probíráme ekonomii - opakování ze 3. ročníku z hodin ZSV plus rozšiřující učivo. Kompletace maturitních otázek z ekonomie.  

Ve 2. pololetí 4. ročníku probíráme filozofii - opakování ze 4. ročníku z hodin ZSV plus rozšiřující učivo. Kompletace maturitních otázek z filozofie. Nácvik průběhu maturitní zkoušky, práce s prezentacemi, které každou maturitní otázku vymezují.

Zápis do zmíněného dvouletého semináře je podmínkou pro následnou maturitu ze ZSV.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka semináře z chemie pro IV. ročník:

- určování tvarů molekul, chemická rovnováha, metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin       

 - příprava na maturitu a přijímací zkoušky

Zápis do zmíněného jednoletého semináře je podmínkou pro následnou maturitu ze chemie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka seminářů z biologie pro školní rok 2020-21

Repetitorium z biologie pro IV. ročník:

- příprava na maturitu a přijímací zkoušky

Zápis do zmíněného jednoletého semináře je podmínkou pro následnou maturitu ze biologie.

Seminář z biologie - dvouletý seminář

- 3. ročník - rozšíření učiva - mikrobiologie, eukaryotická buňka, mineralogie a petrologie, ekologie ...

- 4. ročník - rozšíření učiva - genetika, fylogeneze orgánů...          

          - možnost rozšíření učiva dle zájmu studentů

Zápis do zmíněného dvouletého semináře není podmínkou pro následnou maturitu ze biologie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář ze zeměpisu - dvouletý seminář

- 3. ročník - Historická geografie                     

                 - rozšíření učiva zeměpisu podle zájmu studentů         

- 4. ročník - příprava na maturitu

Zápis do zmíněného dvouletého semináře je podmínkou pro následnou maturitu ze zeměpisu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář z dějepisu - dvouletý seminář

Novodobé dějiny světa – 20. století             

Dějiny českého a slovenského národa ve 20. století               

Regionální dějiny našeho okresu od pravěku do 20. st.   ( + tradice a zvyky na Chodsku)            

Seminární práce z dějepisu – metodika a realizace závěrečná obhajoba            

SOČ            

Příprava k maturitě z dějepisu

---------

V případě dělení na 2 semináře si studenty rozdělíme začátkem školního roku.

Johánková – obsah semináře se shoduje s předchozí náplní

Podestát – obsah semináře je bez regionálních dějin

Zápis do zmíněného dvouletého semináře je podmínkou pro následnou maturitu z dějepisu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka seminářů předmětové komise IVT 2020-21

Programování pro III. ročník

- programování v jazyce Python 

- popř. dle zájmu studentů možnost rozšíření náplně o programování Arduino, mikroprocesorů a mikropočítačů a analogové elektronické systémy....

Programování pro IV. ročník

- Python, PYGAME + příprava k maturitě

Zápis do zmíněného dvouletého semináře je podmínkou pro následnou maturitu z IVT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář z informatiky a výpočetní techniky (IVV) pro IV. ročník

- příprava k maturitě a rozšíření probraného učiva

- přizpůsobení náplně dle požadavků studentů (MATLAB, JAVA, CAD programy, VISUAL C#, PHP........)

Zápis do zmíněného jednoletého semináře není podmínkou pro následnou maturitu z IVT.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka seminářů předmětové komise matematiky 2020-21

Seminář z matematiky - dvouletý seminář

- 3. ročník - rozšiřování učiva 1. a 2. ročníku, procvičování probíraného učiva, maturitní testy

- 4. ročník - příprava na státní i profilovou maturitu, příprava na přijímací zkoušky na VŠ, rozšiřování učiva 3. a 4. ročníku a celkové kompletování učiva

Zápis do zmíněného semináře je ve III. ročníku doporučený, a pak dále povinný ve IV. ročníku  pro následnou maturitu z matematiky.

--------------------------------------------------------------

Lineární matematika (LIMA) - pro IV. ročník

- opakování a prohlubování úloh diferenciálního a integrálního počtu

- úvod do lineární algebry - řešení rovnic, determinanty, matice

- úvod do řešení diferenciálních rovnic

Zápis do zmíněného jednoletého semináře není podmínkou pro následnou maturitu z matematiky.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář z fyziky - dvouletý seminář

- opakovaní, procvičování a prohlubování učiva k maturitě

- příprava na přijímací testy na VŠ (technického, přírodovědného směru a lékařské fakulty)

Zápis do zmíněného semináře je ve III. ročníku doporučený, a pak dále povinný ve IV. ročníku  pro následnou maturitu z fyziky.

-----------------------------------------------------------------------

Seminář z deskriptívní geometrie - jednoletý  a dvouletý seminář

- rozšiřování učiva Steroemetrie

- řezy těles

- základy promítání, Mongeovo promítání

- kotóvané promítání

- kuželosečky a jejich konstrukce

- axonometrie, osová afinita

- topografické plochy, střechy a jejich řešení

- práce se SW programy - Cabri geometrie, GeoGebra,.....

- příprava na maturitu a přijímací zkoušky (technického a uměleckého směru)

Zápis do zmíněného dvouletého semináře je podmínkou pro následnou maturitu z deskriptivní geometrie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konverzace z německého jazyka - dvouletý seminář

- rozšiřování slovní zásoby

- procvičování maturitních témat a příprava na maturitu

- konverzační témata - reálie, životní situace......

Zápis do zmíněného dvouletého semináře není podmínkou pro následnou maturitu z německého jazyka. 

------------------------------------------------------------------------------------

Latina - dvouletý i jednoletý seminář

- úvod do jazyka

- gramatika - deklinace....

- práce s texty a porozumění

- práce se slovníkem

- ustálená slovní spojení a citáty

- dle zájmu studentů lze specializovat (medicínská, právnická, ....)

Z daného předmětu nelze skládat maturitní zkoušku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------